top of page

STUDIJOS TAISYKLĖS

I. Bendroji dalis

1.

Naudojimosi "Ugnės kalanetikos studijos“ teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi "Ugnės kalanetikos studijos" (toliau taisyklėse – Studijos) paslaugomis. Pradėti naudotis Studijos paslaugomis leidžiama, tik studijos lankytojui (toliau taisyklėse – Lankytojas) atidžiai susipažinus su taisyklėmis ir tai patvirtinus registruojantis studijos telefonu +37062882987 arba registruojantis per "Messenger" programėlę @ugnesstudija. Atvykimas į treniruotę laikomas sutikimu laikytis taisyklių.

2.

Studija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems studijos lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis taisyklėmis. Studijos atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi studijos teikiamomis paslaugomis bei palikti studijos patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.

3.

Studija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje. Jeigu Lankytojas po taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar) studijoje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

II. Abonementų taisyklės

4.

Naudotis studijos paslaugomis – rezervuoti ir lankyti treniruotes – lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą arba įsigiję treniruočių abonementą.

5.

Studija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti savo paslaugų kainoraštį.

6.

Įsigytas abonementas turi būti aktyvuojamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pinigų sumokėjimo dienos. Priešingu atveju, abonementas bus laikomas negaliojančiu. 

7.

Abonementų galiojimo laikas yra ribotas, t. y. įsigyti apsilankymo kartai turi būti panaudojami per abonemento galiojimo laikotarpį – per 5 arba 15 savaičių (skaičiuojama nuo įsigyjimo dienos, jei įsigyjant nenurodyta kitaip).

8.

Tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių nesilankoma treniruotėse, abonemento galiojimas gali būti pratęsiamas 7 dienoms (5 savaičių abonementams) arba 14 dienų (15 savaičių abonementams). Visi prašymai dėl abonemento pratęsimo turi būti pateikti iš anksto el. paštu kalanetikosstudija@gmail.com arba studijos telefonu +37062882987, arba per programėlę "Messenger" @ugnesstudija.

9.

Vieno abonemento galiojimo metu lankytojas turi teisę padovanoti apsilankymą arba atsivesti kartu kitą asmenį iš savo abonemento 2 kartus (5 savaičių abonementai) arba 4 kartus (15 savaičių abonementai).

10.

Lankytojams, įsigijusiems abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl studijos kaltės negalėjo naudotis studijos paslaugomis. Studijos kalte nelaikoma, jeigu lankytojo rezervacijos laiku vyksta kito tipo treniruotė arba ją veda kitas užsiėmimo treneris.

III. Rezervacijų taisyklės

11.

Treniruotės rezervacija gali būti atšaukiama likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki treniruotės pradžios, studijos treniruočių rezervacijų sistemoje. Likus mažiau nei 2 valandoms iki treniruotės pradžios rezervacija neatšaukiama. Neatšaukus rezervacijos apsilankymas aktyvuojamas automatiškai, t. y. iš abonemento nuskaitoma viena treniruotė.

12.

Jei pageidaujamoje treniruotėje rezervavimo metu vietų nėra, lankytojui suteikiama galimybė registruotis į laukiančiųjų sąrašą. Atsiradus laisvai vietai treniruotėje, internetinė rezervacijų sistema įtraukia laukiantįjį į treniruotę ir apie tai informuoja el. paštu. Registracijai laukiančiųjų sąraše yra taikomos tokios pačios rezervacijos atšaukimo taisyklės, kaip nurodyta Taisyklių 11 punkte. Jei laukiančiojo registracija neatšaukiama, iki pat treniruotės pradžios lankytojas laikomas pageidaujančiu dalyvauti treniruotėje vos atsiradus galimybei.

13.

Treniruotė įvyksta, jei joje yra rezervuotos ne mažiau kaip 3 vietos, kitu atveju treniruotė atšaukiama, likus 2 val. iki treniruotės pradžios. Atšaukimo informacija yra siunčiama SMS žinute į treniruotę užsiregistravusiems klientams.

14.

Užsiėmimų tvarkaraštis yra skelbiamas studijos:

 • interneto svetainėje

 • internetinėje rezervacijų sistemoje.

Administracija pasilieka teisę užsiėmimų tvarkaraštį keisti. Apie tvarkaraščio pakeitimus informuojami tik į užsiėmimus užsiregistravę lankytojai. Lankytojas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių, jei, pakeitus tvarkaraštį, kliento rezervacijos laiku vyksta kito tipo treniruotė arba ją veda kitas užsiėmimo treneris.

IV. Lankytojo sveikatos būklė

15.

Studija suteikia lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis studijos teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti studiją bei naudotis teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.

16.

Lankytojai, naudodamiesi studijoje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Studijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti studiją bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas. Prieš pradedant naudotis studijos teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.

17.

Kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, studijos darbuotojai gali paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Naudodamasis studijos teikiamomis paslaugomis, lankytojas visiškai atsako už savo sveikatos būklę bei už pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklės teisingumą.

18.

Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis studijoje, tenka lankytojui. Studija neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl studijos darbuotojų kaltės.

19.

Lankytojas įsipareigoja nedelsiant informuoti studijos darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis studijos paslaugomis.

20.

Studija turi teisę neįleisti į studiją neblaivaus ir apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų) lankytojo.

Asmens duomenų tvarkymo politika

Šia asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) "Ugnės kalanetikos studija" (toliau - Studija) siekia informuoti, kaip renkami ir naudojami lankytojo pateikti asmens duomenys.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamantu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais teisės aktais.

Asmens duomenys - bet kuri informacija apie studijos lankytoją, kurią pateikia pats lankytojas ir, kuri leidžia identifikuoti lankytoją. Tai gali būti vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenų subjektas - studijos lankytojas, kurio asmens duomenis studija gauna ir naudoja.

Kokius duomenis studija renka apie Jus?

Studija renka šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefonas (tik lankytojui pageidaujant)

Kokiais tikslais studija renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis?

Studija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Kad galėtų nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti. Studija renka Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Studija renka Jūsų telefono numerį tik Jums pageidaujant naudoti telefoną kaip pagrindinį susisiekimo būdą.

 • Kad galėtų Jums teikti treniruočių paslaugas. Studija renka Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kad galėtų šiuos duomenis įvesti į studijos treniruočių rezervimo sistemą ir suteikti Jums individualią prieigą prie šios sistemos.

 • Kad galėtų su Jumis bendrauti. Studija renka Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kad galėtų atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl treniruočių. Taip pat siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl atšaukiamos treniruotės ar kitą svarbią informaciją susijusią su Jūsų rezervuota treniruote.

 • Kad galėtų išrašyti sąskaitą-faktūrą už įsigytą abonementą ir (ar) vienkartinį apsilankymą. Studija renka vardą, pavardę, kad galėtų išrašyti sąskaitą-faktūrą apskaitos programoje.

 

Kas studijai suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?

Studija Jūsų asmens duomenis gauna ir naudoja kai Jūs ketinate tapti studijos lankytoju, įsigydami treniruočių abonementą ar vienkartinį apsilankymą.

 

Iš kur studija gauna Jūsų duomenis?

Studija naudoja asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate kreipdamiesi dėl treniruočių.

Kam studija teikia Jūsų asmens duomenis?

 • Studija atskleidžia Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tik įmonei, kuri teikia IT priežiūros paslaugas - užtikrina lankytojams prieigą prie treniruočių rezervavimo sistemos.

 • Studija siekia, kad IT priežiūros paslaugas vykdanti įmonė laikytųsi Bendrojo apsaugos reglamento, įstatymų, politikos, bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Studijos, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai nustatyti rašytinėje sutartyje.

 

Kiek laiko studija saugo Jūsų asmens duomenis?

 • Duomenis, surinktus teikiant treniruočių paslaugas, studija tvarko tol, kol Jūs naudojatės studijos paslaugomis, ir saugo dar 1 metus po to, kai nustojate jomis naudotis.

 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad studija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Studijos įsipareigojimai

Studija rinkdama ir naudodama Jūsų pateiktus asmens duomenis įsipareigoja:

 • Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkyti tik aiškiais ir teisėtais tikslais.

 • Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje politikoje.

 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai ir sąžiningai.

 • Tvarkyti Jūsų duomenis ne ilgiau nei tai yra būtina šioje politikoje nurodytais tikslais.

 • Būti atsakinga už šioje politikoje įvardintų principų laikymąsi ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

 

Ateityje ši politika gali būti keičiama ir (ar) papildoma.

Atnaujinta 2019 07 11.

bottom of page